Sep 20, 2013

130920 Samantha Thavasa Jeans 少女時代インタビュー&CMメイキング


Samantha Thavasa Jeans(サマンサタバサ ジーンズ)/少女時代インタビュー&CMメイキング

credits & source : Samantha Thavasa Japan Limited, SamanthaThavasaJP @YouTube