May 15, 2016

160515 ティファニー、ユナ Instagram + ソニ コメント (xolovestephi, yoona__lim, 515sunnyday)

One of my favorites. #515 [emoji][emoji]

 

[Comment] 
 
515sunnyday : 愛してる [160515 13:05:04]

credits & source : xolovestephi @Instagram, snsdtv.com
translation : jiji3104


Happy birthday써니언니[emoji]sugar sisters~
#5월의두여자들ㅋ
#융스타그램

Happy birthdayソニ姉さん[emoji]sugar sisters~
#5月の2人の女ㅋ
#ユンスタグラム

 

[Comment] 
 
515sunnyday : ラビュ(ラブユー) [160515 13:40:30]

credits & source : yoona__lim @Instagram, snsdtv.com
translation : jiji3104