May 10, 2016

160510 ティファニー Instagram (xolovestephi)

[emoji][emoji] #1DAYTILLIJWD

credits & source : xolovestephi @Instagram
translation : jiji3104