Dec 21, 2013

131221 Twitter

Hokey Pokey 中毒性ありすぎ!!!!!!!!!!!!! みんな一緒に右手を中に入れて、右手を外に抜いて、右手を中に入れて力いっぱい振って!!!!! Hokey Pokey!!!!!!!!!!!!!

credits & source : Sunnyday515 @Twitter
translation : jiji3104